Privacy statement

Introductie

Futy B.V. (“Futy” en “wij”) hecht eraan op verantwoorde wijze om te gaan met de persoonsgegevens van bezoekers van haar website en klanten (gezamenlijk “Gebruiker” en “u”). Futy streeft ernaar om aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te voldoen.

In dit Privacy Statement leggen we onder meer uit welke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt, wat het doel van die verwerking is, met wie uw gegevens worden gedeeld en welke rechten u heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke

Futy B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Futy B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78685192 en is bereikbaar per e-mail: support@futy.nl, per telefoon: 030 - 20 80 998 en per post: Computerweg 11, 3542 DP Utrecht. De website van Futy is bereikbaar via www.futy.io.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u klant bij ons wordt en een account aanmaakt.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke grond

Een “persoonsgegeven” is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verzamelen en verwerken informatie van de Klant, waarin mogelijk persoonsgegevens voorkomen. In de volgende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Contact

U heeft de mogelijkheid om op verschillende wijzen contact met ons op te nemen. U kunt via onze website een adviesgesprek inplannen via video-call, ons per e-mail benaderen, ons bellen of via WhatsApp contact met ons opnemen.

Wanneer u een videogesprek inplant, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig en eventueel die van aan het gesprek deelnemende gasten. Ook kunt u tijdens het plannen een bericht achterlaten waarin u mogelijk persoonsgegevens met ons deelt. Wij hebben uw gegevens in dit geval nodig om de afspraak te bevestigen en de video call mogelijk te maken.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, ontvangen wij uw naam en e-mailadres en mogelijk andere persoonsgegevens die u met ons deelt in uw bericht of via de handtekening in uw e-mail.

Wanneer u telefonisch contact met ons zoekt, ontvangen wij uw naam en in veel gevallen ook uw telefoonnummer en mogelijk andere persoonsgegevens die u met ons deelt tijdens het gesprek. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te onderhouden om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen.

Als u geen bestaande klant van ons bent met een account, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens weer zodra uw kwestie of vraag is afgehandeld en u niet verder gebruik wenst te maken van onze diensten. Bestaande klanten hebben reeds een account, zodat wij ook in dat kader al over hun e-mailadres, naam en telefoonnummer beschikken. Van bestaande klanten worden die gegevens niet verwijderd na het contactmoment omdat ze nodig zijn in het kader van de uitvoering van onze Diensten.

Als u via WhatsApp contact met ons opneemt, verwerkt WhatsApp uw gegevens volgens hun privacybeleid. Raadpleegt u daarvoor het privacy statement van WhatsApp.

De wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van contact is uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek af te handelen en daarover contact met u te hebben.

Account

Als u klant bij ons wordt, bent u verplicht om een account aan te maken. Voor het aanmaken van een account hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Die gegevens kunnen in sommige gevallen aangemerkt worden als persoonsgegevens (zoals een naam, e-mailadres of telefoonnummer van een medewerker van een bedrijf of die van de eigenaar van een eenmanszaak) zijn. Op het moment dat u een betaald account heeft, hebben wij ook betaalgegevens van u nodig. Zonder al die gegevens zijn wij niet in staat om u onze Diensten aan te bieden.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan (door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden op het moment dat u een account aanmaakt) en op grond van ons gerechtvaardigd belang om contact met u te onderhouden over onze Diensten.  

Binnen de omgeving van uw account, kunt u ervoor kiezen om bepaalde additionele gegevens in te voeren of met ons te delen. Dat is niet verplicht. Als u dit doet, verwerken wij die gegevens op basis van uw toestemming.

Bezoeken van de website

Bij elk bezoek dat u brengt aan onze website worden op de achtergrond gegevens verzamelt door middel van technologieën zoals cookies (zie daaromtrent ook ons Cookie Statement).

Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van de website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat worden opgeslagen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

Cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixel tags kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw browser en apparaat en informatie over welke pagina’s u bezoekt en over hoe u onze website navigeert, verzamelen. 

Deze gegevens worden onder meer door ons gebruikt om gemakkelijke toegang tot onze Diensten mogelijk te maken en om gebruikersstatistieken samen te stellen. Ze worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze website en onze Diensten te verbeteren en om de gebruikerservaring daarvan te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken met derde partijen om het mogelijk te maken onze Diensten zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Zulke derde partijen - bijvoorbeeld onze hostingprovider, de provider van ons CRM, en de provider die wij gebruiken voor het versturen van marketinguitingen per e-mail - leveren op ons verzoek en in onze opdracht diensten aan ons. Deze partijen kunnen in hun rol als verwerker toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Wij sluiten verwerkers overeenkomsten met deze derde partijen waarin bepalingen zijn opgenomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zulke derde partijen mogen uw gegevens enkel verwerken voor het specifieke doel waarvoor wij hen inschakelen en niet voor enig ander doel.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, zoals de rechterlijke macht, indien wij daartoe een verzoek ontvangen en wij wettelijk verplicht zijn om aan dat verzoek te voldoen.

Sommige van de verwerkers waar wij mee werken kunnen ofwel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn of werken met personeel of hebben servers in landen buiten de EER. Het kan daarom voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EER. Dit is alleen toegestaan als de bescherming van persoonsgegevens op een voldoende wijze gewaarborgd is. Wij zorgen er via onze verwerkersovereenkomsten voor dat onze verwerkers aan deze eis voldoen. 

Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen buiten de hiervoor genoemde situaties om en wij verkopen nooit persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij beschermen en beveiligen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk, bijvoorbeeld tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Binnen Futy hebben medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Bovendien zijn zij op grond van een overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Ook is onze IT-infrastructuur op professionele wijze beveiligd. Wij hanteren procedures voor het geval waarin er sprake is van een datalek of als wij daarvan een vermoeden hebben. Wij zullen bij een datalek - als wij daartoe wettelijk verplicht zijn - de getroffen personen en de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan in kennis stellen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die Futy verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, zoals benoemd in dit Privacy Statement. Persoonsgegevens kunnen soms echter langer worden bewaard als wij daartoe op grond van de wet genoodzaakt zijn. Zo zijn wij verplicht om op grond van fiscale regelgeving bepaalde gegevens voor een periode van zeven jaar te bewaren. Zulke gegevens worden dan pas na afloop van die termijn permanent verwijderd. Het kan ook zijn dat wij gegevens na verloop van tijd volledig anonimiseren en die gegevens dan gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek. Omdat anonieme gegevens geen persoonsgegevens zijn, hebben wij daarvoor dan geen wettelijke basis meer nodig.

Uw rechten

Als degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, die u kosteloos kunt uitoefenen. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, stuurt u ons dan een e-mail.

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op informatie: via dit Privacy Statement verstrekken wij u informatie over het verwerken van uw gegevens, bijvoorbeeld over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
  • Recht op inzage gegevens: u hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bezitten.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
  • Recht op verwijdering gegevens: u heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
  • Recht op beperking van de verwerking: dit houdt in dat wij in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • Recht op dataportabiliteit: wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Om te voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan iemand anders dan degene die daar recht op heeft, kunnen wij u vragen zich te identificeren. Wij kunnen alleen verzoeken in behandeling nemen die op u zelf betrekking hebben. Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren op uw verzoek.

Klachten

Als u vragen over ons privacybeleid hebt of als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste of onzorgvuldige wijze verwerken of hebben verwerkt, neemt u dan eerst contact met ons op om ons in de gelegenheid te stellen uw bezwaar of klacht op te lossen. Mochten wij zelf niet in staat zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging van dit privacy statement

Wij hebben het recht om dit Privacy Statement zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dat kan nodig zijn als wij moeten voldoen aan nieuwe regelgeving of als onze werkwijze anders wordt.

De meest recente versie van ons Privacy Statement is altijd te raadplegen op onze website. Als er wijzigingen worden doorgevoerd die voor Gebruikers van wezenlijk belang zijn, dan zullen wij Gebruikers met een account daar ook via e-mail van op de hoogte stellen.